U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

No. 18074                                                                     d.d. 21 oktober 2013                                                                                 64660/JAVO

 

OPRICHTING STICHTING
Stichting Pearl Foundation

 

Heden, een en twintig oktober tweeduizend dertien, verschenen voor mij, ------ meester Hilbert Herweijer, notaris, gevestigd te Kampen: ---------------------------
1. de heer Evert Hendrik Jan Zwarts, geboren te Apeldoorn op elf januari -- negentienhonderd zes en tachtig, welke persoon zich heeft geïdentificeerd - met een paspoort, nummer ........., wonende .... .. Harderwijk, -- ..........., gehuwd; --------------------------------------------------------
2. mevrouw Jellie Juffer, geboren te Zwolle op twee en twintig mei ----------- negentienhonderd zeven en tachtig, welke persoon zich heeft --------geïdentificeerd met een paspoort, nummer ............, wonende ......... Elburg, ....................gehuwd; en-----------------------------------------
3. de heer Hendrik Sander Westerveld, geboren te Arnhem op drie en ------- twintig juni negentienhonderd zes en tachtig, welke persoon zich heeft ----- geïdentificeerd met een paspoort, nummer ..........., wonende ........... Utrecht, ........, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; ---


welke comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en ----- daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ------------------------


Naam en zetel -------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Pearl Foundation. --------------------
2. Zij heeft haar zetel te Harderwijk. ---------------------------------------------------
Doel en grondslag --------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting heeft de Bijbel als grondslag. -----------------------------------------
2. De stichting heeft ten doel: -----------------------------------------------------------
a. het geven van financiële, materiële en persoonlijke steun aan mensen --- met een lichamelijke beperking alsmede aan kwetsbare kinderen in ----- Zambia en/of in eventuele andere landen van Zuidelijk Afrika; -----------
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. ------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ------------------------------------
Vermogen -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: --------------------------
- sponsoring;------------------------------------------------------------------------------
- subsidies en donaties; -----------------------------------------------------------------
- schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------------------------------------------
- alle andere verkrijgingen en baten. --------------------------------------------------
Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen ---------------------------------------
Artikel 4 -------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen - aantal van ten minste drie bestuurders. Slechts personen die de grondslag -- van de stichting onderschrijven, kunnen als bestuurder van de stichting ----- worden benoemd. ----------------------------------------------------------------------
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In ----------- vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De -------- functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. ----------------------------------------------------------------------------------
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. -------------------------
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn -- bevoegdheden. -------------------------------------------------------------------------
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. ---------
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van - hun functie gemaakte kosten. --------------------------------------------------------
Bestuur: taak en bevoegdheden ----------------------------------------------------------
Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.--------------------------
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het ----- besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde --- bestuurders. -----------------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, --- waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, - zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een ------- schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met ---------- algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. ----------------------
4. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep -- worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving ---- worden aanvaard. ----------------------------------------------------------------------
Bestuur: vergaderingen --------------------------------------------------------------------
Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland. -----------
3
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een ---------- vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk ---- geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten - en lasten. -------------------------------------------------------------------------------
Daarnaast wordt jaarlijks tenminste nog één vergadering gehouden. ----------
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders -- daartoe de oproeping doet. -----------------------------------------------------------
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen --------- tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet ------------- meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. ----------------------------
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de -------------- vergadering, de te behandelen onderwerpen. --------------------------------------
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot --- dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste ----------- aanwezige bestuurder. -----------------------------------------------------------------
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris --- wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De ----- notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter - en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard ---- door de secretaris. ----------------------------------------------------------------------
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde -- bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. -------
Bestuur: besluitvorming -------------------------------------------------------------------
Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de -------- meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of ---------------- vertegenwoordigd is. ------------------------------------------------------------------
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder ----- laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de ----- voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een ------- bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als ----------------- gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering - kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, ----- worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering -- op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering -
moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, ---- ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. ------------
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende - onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten - gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten -- nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas - opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. ---------------------------------------------------------------------------------
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -------------
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden - bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ------- uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of -- meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. --
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.----------
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de ----------- vergadering. ----------------------------------------------------------------------------
Bestuur: defungeren -----------------------------------------------------------------------
Artikel 8 -------------------------------------------------------------------------------------
Een bestuurder defungeert: ---------------------------------------------------------------
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; ---------------------------------------
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----------------------
c. door zijn aftreden; ---------------------------------------------------------------------
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; -------
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ------------------
Vertegenwoordiging -----------------------------------------------------------------------
Artikel 9 -------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. ----------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. --------------------------------------------------------------
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te --------------- vertegenwoordigen.--------------------------------------------------------------------
Boekjaar en jaarstukken -------------------------------------------------------------------
Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van - alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die ----- voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere ------------- gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----------
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het ----- boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te -------- maken, op papier te stellen en vast te stellen. -------------------------------------
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -------- bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. --
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op ----- papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere -- gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging ---- geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. --------------------------------------------------
Reglement -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een (huishoudelijk) reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur ----- (nadere) regeling behoeven. ----------------------------------------------------------
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -------------
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----------
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het -------- bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing. ------------------
Statutenwijziging ---------------------------------------------------------------------------
Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot ------------- statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een ---- vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ------ komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -------------------------------------------------------------------------
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en -- de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ---
Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------
Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. --------------------------------
6
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------
3. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een door het -- bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen algemeen nut beogende - rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling. -------------------------------
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad, ------ wordt door de vereffenaar(s) een besluit genomen teneinde het batig saldo - te besteden ten behoeve van een algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling. ------------------------------------------------------
Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing evenmin door de ------------- vereffenaar(s) heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig --- een door de kantonrechter of een andere rechter binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te bepalen algemeen nut beogende ----- rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling. -------------------------------
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het -- besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. --------------
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ------- ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -------------------
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. ------------------------------------------------
Advies en werkzaamheden ---------------------------------------------------------------
Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur kan besluiten zich bij de uitvoering van haar taak en de werkzaam - heden van de stichting te doen bijstaan door (bezoldigde) personen en instel ---- lingen. ----------------------------------------------------------------------------------------
Slotbepalingen ------------------------------------------------------------------------------
Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.------------------------------------------------------------------------------
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: elk via de gangbare --- communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. ----
Slotverklaringen ----------------------------------------------------------------------------
1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december ------ tweeduizend veertien. -----------------------------------------------------------------
2. Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting: ----------------
a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders; ----------------------------------------
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde --- functie: ------------------------------------------------------------------------------
- de heer Evert Hendrik Jan Zwarts, de comparant sub 1 voornoemd; --
als voorzitter; ------------------------------------------------------------------
- mevrouw Jellie Juffer, de comparante sub 2 voornoemd; ---------------
als secretaris; -------------------------------------------------------------------
- de heer Hendrik Sander Westerveld, de comparant sub 3 -------------- voornoemd; --------------------------------------------------------------------
als penningmeester. -----------------------------------------------------------
Slot akte -------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Kampen, op de datum als in het - hoofd van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het -- geven van een toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen - prijs te stellen. ------------------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de ----------- comparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------------------
Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de comparanten en de notaris.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: